logga transparent 350px


Rapporten från undersökningen i Stigbergsparken är nu klar! Här syns den tryckta publikationen på 188 sidor.

Ny rapport om våra undersökningar i kvarteret Kransen på Södermalm i Stockholm

Mellan september 2021 och januari 2023 genomförde vi arkeologiska undersökningar i form av schaktningsövervakningar i kvarteret Kransen, som idag till stora delar utgörs av Stigbergsparken på Södermalm. Vårt arbete utfördes i samband med att Stockholms stad och SL Nya Tunnelbanan grävde inför uppförandet av den nya tunnelbanestationen Sofia. Nu är rapporten klar och i den kan man läsa om resultaten från undersökningarna.

 Sammanlagt grävdes en yta på över 2000 kvadratmeter och vi kunde dokumentera konstruktioner och samla in fynd från en tidigare bebyggelse och de aktiviteter som skett på platsen. Undersökningarna vid Stigbergsparken har genererat en förhållandevis stor mängd fynd med dateringar från 1600-tal till sent 1800-tal. Merparten av fynden kommer från odlingslagren som undersökts. Dessa kan i sin tur kopplas till områdets invånare och till personer som bott i kvarterets omedelbara närhet.

På ett generellt plan så är det arkeologiska kunskapsunderlaget som berör Stockholm under tidigmodern tid mycket begränsat och på nordöstra Södermalm i princip obefintligt då inga tidigare arkeologiska undersökningar har utförts i området. Fyndmaterialet som tillvaratagits från Stigbergsparken har därför lett till att den materiella kulturen från invånarna i området nu har kunnat dokumenteras och behandlas.

Förutom det arkeologiska materialet har olika historiska källor också undersökts och tillsammans avslöjar källorna hur människornas bordskultur, kost och levnadsstandard kan ha sett under tidigmodern tid i den här delen av östra Södermalm.

Resultaten från undersökningarna visar hur kvarteret Kransen vuxit fram. Från etableringen under 1600-talet, hur trädgårdsmästarna och repslagarna som uppehållit sig inom kvarteret verkat och hur de boende på platsen levt, fram till 1800-talets slut när bebyggelsen revs.

Den arkeologiska rapporten om undersökningen finns att ladda ner här.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login