logga transparent 350px

Arkeologiska undersökningar

Arkeologiska förundersökningar

IMG 0281 800px
Ett beslut om en arkeologisk förundersökning fattas av länsstyrelsen. Om länsstyrelsen bedömer det som troligt att kostnaden för uppdraget kommer att understiga fem prisbasbelopp så kan länsstyrelsen dela ut uppdraget till en arkeologisk aktör i direktval. Beräknas kostnaden bli högre ska uppdraget handlas upp av länsstyrelsen enligt gällande föreskrifter.

Arkeologiska förundersökningar görs med syfte att avgränsa kända fornlämningar och för att man ska få veta hur omfattande en fornlämning är. Vi genomför varje år ett stort antal förundersökningar runt om i landet. Arkeologiska förundersökningar görs med syfte att avgränsa kända fornlämningar och för att man ska få veta hur omfattande en fornlämning är. När det gäller omfattningen kan det t.ex. gälla frågan om hur många gravar det finns på ett gravfält. Finns det fler än de som är synliga ovan mark?
Hur skadade är de? Men det kan också röra sig om att fastställa hur välbevarade kulturlager är i städer eller i byar/gårdar på landsbygden.

Finns där lämningar efter hus eller spår av de aktiviteter som man tidigare ägnat sig åt? Frågan om en fornlämning ska bevaras eller tas bort beror på fornlämningens kunskapspotential och detta beslutas av länsstyrelsen. Med kunskapspotential menas på vilket sätt en undersökning kan bidra till att skapa meningsfull kunskap om det förflutna. Därför är det viktigt att förundersökningen genererar ett så gott beslutsunderlag som möjligt.
Om länsstyrelsen beslutar att en fornlämning kan tas bort så är det resultaten från förundersökningen som utgör underlag för hur man beräknar kostnaderna för en kommande slutundersökning. Kostnadsnivån beror på vilken kunskapspotential länsstyrelsen anser att den aktuella fornlämningen har.

IMG 0060 800px

Arkeologiska slutundersökningar

DSC 2873 1200px
Arkeologikonsult har genomfört ett stort antal slutundersökningar av boplatser, gårdar och gravfält från skilda tidsepoker.
Om länsstyrelsen har beslutat att en fornlämning får tas bort så sker detta med villkoret att den också undersöks och dokumenteras. Detta görs då genom en så kallad arkeologisk slutundersökning. Vi har genomfört ett stort antal slutundersökningar av boplatser, gårdar och gravfält från skilda tidsepoker. Våra kunder har oftast varit kommuner eller statliga myndigheter.
Inför en slutundersökning upprättar vi en undersökningsplan där målsättningarna ställs upp och där vi redogör för hur vi på bästa sätt ska nå våra mål.
Hur undersökningsplanen utformas beror på vilka krav länsstyrelsen ställer på oss som utförare i det aktuella uppdraget.
Vi upprättar också en kostnadsberäkning där vi anger takpriset på vad slutundersökningen kommer att kosta. Om kostnaden beräknas vara lägre än fem prisbasbelopp kan länsstyrelsen välja att ge uppdraget till en godkänd arkeologisk utförare i direktval.
Beräknas kostnaden ligga över fem prisbasbelopp men lägre än 20 kan länsstyrelsen handla upp uppdraget om företagaren begär det.
Överstiger kostnaden 20 prisbasbelopp så måste länsstyrelsen handla upp uppdraget. Slutundersökningens resultat dokumenteras i en rapport.
Denna rapport sänds sedan den godkänts av länsstyrelsen till företagaren och till berörda myndigheter och museer. Den finns dessutom alltid lätt tillgänglig på vår hemsida.
Ofta håller vi dessutom föredrag i olika sammanhang och har visningar eller utställningar kring de resultat som en slutundersökning genererar.
Vi har också, där så är lämpligt, samarbete med kulturarvspedagoger för att ytterligare tillgängliggöra våra slutundersökningsresultat.

IMG 3421 900

Login