logga transparent 350px

  • Hem
  • Recently Added Listings

Directory: Recently Added Listings RSS

SAMMANFATTNING På uppdrag av länsstyrelsen i Gävleborgs län har Arkeologikonsult under våren 2024 genomfört en arkeologisk utredning på Sätravallen i norra delen av Gävle stad (figur 1). Inom utredningsområdet påträffades vid inventeringen en fossil åker ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län utfört en kompletterande arkeologisk utredning vid Skättorp i Lekebergs kommun. Den kompletterande arkeologiska utredningen genomfördes med syfte att klargöra vilken av de tre alternativa yto ...

Category:Utredningar

På uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län har Arkeologikonsult under hösten 2023 utfört en arkeologisk utredning vid Öndesta, nordväst om Enköping. Inom utredningsområdet framkom en ensamliggande grop med brända ben av svin och mellanstort däggdjur som ¹⁴ ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har under april månad 2024 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Vimarka 2:19, Linköpings kommun, Östergötlands län i samband med planerad exploatering av fastigheten. Utredningen innefattade momenten, kart-arkivstudie, invente ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning inom två områden inför planerad breddning av riksväg 35, söder om Linköping, inom fastigheten Fillinge 1:1 och 1:4, Linköpings kommun. Fältarbetet genomfördes under november 2023 och omfattade sök ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

I samband med planerade markarbeten inom fastigheten Västerås 4:88 i Västerås kommun har Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning (figur 1). Vid sökschaktningen framkom boplatslämningar i form av s ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Efter beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i samband med att Falu Energi och Vatten schaktade för att anlägga ny optokabel inom fornlämningarna L2001:4421, L2001: ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Från hösten 2017 och fram till försommaren 2022 utförde Arkeologikonsult undersökningar vid Stadsgården på Södermalm. Området omfattade nästan 9 500 kvadratmeter, vilket gör detta till den ytmässigt största stadsarkeologiska undersökningen som genomförts ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under oktober 2023 utfört en arkeologisk utredning längs en 7 kilometer lång sträcka öster om Vagnhärad samhälle (figur 1). Inom utredningsområdet vid Södra Husby identifierades en samli ...

Category:Utredningar

På uppdrag av länsstyrelsen i Södermanlands län har Arkeologikonsult under november 2023 utfört en arkeologisk utredning mellan Arnö och Oxelösund. Utredningen berörde sex delområden varav två bedömdes som nödvändiga att sökschakta. Vid utredningen identi ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning av stensättningarna L2016:3545 och 2016:3452 inom fastigheten Nynäsgård 1:7, Nynäshamns kommun, Stockholms län. Fältarbetet utfördes under november 2023 inför att Vattenfall planerar för utbyggnad ...

Rapportår2024

Med anledning av renovering och markarbeten inom fastigheten Borgaren 4 i centrala Sigtuna utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktningsövervakning. Undersökningen resulterade i spår efter äldre markarbeten som gjorts på tomten i samband med att det ...

Category:Undersökningar

Under våren och hösten 2023 utförde Arkeologikonsult en kompletterande arkeologisk utredning inför Ostlänken JP31 i Lästringe, Tystberga och Bogsta socknar, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Utredningen omfattade nytillkomna områden som berörs av marka ...

Category:Utredningar
Rapportår2024

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inför utbyggnad av klubbhus inom fastigheten Rotebro 2:8, Sollentuna kommun. Arbetet genomfördes under oktober månad 2023 och omfattade övervakning vid schaktning inf ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

Under våren 2023 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk förundersökning utanför Hallstahammar i Västmanlands län (figur 1). Förundersökningen berörde ett boplatsområde (L2022:9289) och två övriga boplatslämningar (L2022:9288 och L2022:9290). Då endast en ...

Slussen

Området vid Slussen har alltid varit en knutpunkt med stor trafikgenomströmning och livlig verksamhet med handel, hantverk och livsmedelsproduktion. Det är områdets topografi som bidragit med de fysiska förutsättningarna för detta samtidigt som detsamma o ...

Category:Undersökningar
Rapportår2024

När det skulle byggas nya bostäder på åkermarken strax norr om Mosås i Örebro kommun behövde det först göras en arkeologisk undersökning i området. Flera mindre undersökningar hade tidigare visat att det fanns bosättningar från stenålder, järnålder och me ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Mellan september 2021 och januari 2023 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom det historiska kvarteret Kransen, som idag till stora delar utgörs av Stigbergsparken. Schaktningsövervakningen utfördes i ...

Category:Undersökningar
Rapportår2023

Falkenbergs kommun planerar att detaljplanelägga ett större område i Stafsinge. Den utredning som utfördes av Arkeologikonsult 2009 (Dnr 431-3389-09) visade att det i området fanns en stor mängd fornlämningsindikationer. Länsstyrelsen beslutade därför att ...

Rapportår2012

Falkenbergs kommun ska ta fram en detaljplan för ett område vid Tröinge och Vinberg i Vinbergs socken, ca en kilometer nordost om Falkenberg. Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning för att klarlägga vilka fornlämningar som finns i planområde ...

Category:Utredningar
Rapportår2013

Login