fbpx

2018:3140 Glömda torplämningar i skogens mitt

Arkeologikonsult har under juni månad 2018 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom delar av fastigheterna Näsby 5.55 och 5.53, Rystad socken, Linköpings kommun, Östergötland. Orsaken till utredningarna var att Trivselhus Mark AB önskar upprätta en detaljplan för ny bostadsbebyggelse
inom delar av ovan rubricerade fastigheter. Vid utredningen som omfattade inventering, kart- och arkivstudier och sökschaktning av åkermark och tätbevuxen skogsmark påträffades tre huslämningar från tidigmodern tid, 12 spridda stolphål och ett kulturlager som 14C-daterades till medeltid. Samtliga anläggningar och konstruktioner som påträffades bedöms höra till den historiska gården Skogstorp som ska ha legat inom utredningens område. Utifrån kartstudier, fynd och genomförda 14C-analyser bedöms alla anläggningar och konstruktioner utgöra fornlämning. Varken inom den ursprungliga utredningsytan eller
tilläggsytan var det möjligt att fullständigt avgränsa de anläggningar eller konstruktioner som påträffades.
Address
Ekängen, Linköping
Författare
Hampus Norrgren
Projektnummer
2018:3140/3196
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Linköping
Socken
Rystad socken
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Näsby 5:55, 5:53
Lst Diarienummer
431-10688-17, 431-4720-18