fbpx

2018:3136 Alhagen i Arnö

I december 2017 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Arnö 1:3, Nyköping socken och kommun, Södermanlands län. Anledningen var Nyköping kommuns planer på ny detaljplan inom skogsområdet Alhagen, där den lokala topografi och närliggande kulturmiljö antydde att okända lämningar kunde finas inom planerat exploateringsområde. Utredningen identifierade sju objekt inom utredningsområdet. Två stensättningar och en stenröjd yta bedöms som fornlämning. En fossil åkermark, en färdväg och ett brott/täkt bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. Ett objekt utgörs av ett boplatsläge och en lägenhetsbebyggelse och är i bruk idag, men om exploateringsplanerna berör detta objekt så faller det ur bruk och blir en fornlämning.
Address
Arnö, Nyköping
Författare
Anders Bornfalk Back
Projektnummer
2018:3136
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Nyköping
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Arnö 1:3
Lst Diarienummer
431-6163-2017