fbpx

2018:3063 Torp och tull i tidigmoderna Hova

Trafikverkets planer på ny sträckning av väg E20 förbi tätorten Hova, innefattade konstruerandet av en ny bro över Hovaån, belägen en kilometer nordöst om samhället (figur 1). Det västra brofästet skulle komma att beröra en utifrån 1642 års geometriska karta angiven marknadsplats (RAÄ-nr Hova 61:1) där en tidigare arkeologisk utredning (Lindwall 2013) indikerade historisk aktivitet i västra delen av lämningen. Detta motiverade en kompletterande utredning med hänvisning att bevarade konstruktioner skulle kunna finas inom lämningens östra del. Utifrån resultaten av den kompletterande utredningen (Bornfalk Back 2016) bedömdes platsen ha potential att fylla en kunskapslucka kring Hovas kommunikativa och handelsstrategiska roll under 1600- och 1700-tal, varför länsstyrelsen beslutade att Arkeologikonsult skulle genomföra en arkeologisk undersökning av lämningen under vårvintern 2017 (dnr 431-1127-2017)
Undersökningens huvudsakliga syfte var i enlighet med länsstyrelsens förfrågningsunderlag inriktat på att öka kunskapen kring marknadsplatsen och dess
betydelse för Hova under framförallt 1600- och 1700-tal. Fokus låg på att i fält och i historiska källor identifiera aktiviteter för att skapa en grund till
diskussioner om platsens användning i ett längre tidsperspektiv. Baserat på befintliga kunskapsluckor inom aktuellt forskningsläge kring det tidigmoderna Hova och det angivna syftet centrerades undersökningen kring följande frågeställningar:

• Hur har platsen för undersökningsområdet nyttjats under tidigmodern tid?
• Hur såg marknadens utvecklingsförlopp ut?
• Vilket förhållande hade marknadsplatsen och Hovas landtull?
Address
Hova
Författare
Anders Bornfalk Back
Projektnummer
3063
Län
  • Västra Götalands län
Landskap
Västergötland
Kommun
Gullspång
Socken
Hova
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Hova 61:1, Hova 132
Fastighet
Hova 5:7
Lst Diarienummer
431-1127-2017