2018:3095 Dammen vid Holmens kraftverk

Hösten 2017 revs dammen vid Holmens kraftverk i Skinnskatteberg och i samband med detta utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. På platsen finns fornlämningen Hed 5:1, ett hammarområde samt rester av kvarn, träindustri och ett dike/ränna. Platsen benämndes tidigare Holmshammar på grund av dess läge på en holme i Hedströmmen och har anor från 1600-talets början. Under lång tid låg också
en kvarn här och det har funnits bostäder för både mjölnare och smeder. Hammarsmedjan lades ned under 1800-talets första hälft och idag är det endast
de stora mängderna slagg i området som skvallrar om den tidigare verksamheten. Under 1800-talet anlades ytterligare en kvarn samt en såg i området. Vid
denna tid tillkom också ett större bostadshus med tillhörande uthus. 1942 byggdes en kraftstation på hammarsmedjans plats. Kartstudier har visat att hammaren legat på östra sidan av holmen från 1696 fram till 1800-talet. Kraftstationen från 1940-talet är anlagd på dess plats. Förutom stora mängder slagg finns inga spår av hammarsmedjan kvar ovan mark. Dammvallen med sina utskov och vattenrännan har sannolikt omformats många gånger genom åren och det var inte möjligt att datera dem närmare. De åtgärder som utfördes vid föreliggande projekt bestod i rivning av dammvallen med utskov mot väster så att en fors skapades där dammen tidigare legat. Vattenrännan vid kraftstationen och delar av den tidigare dammen fylldes igen och det äldre bostadshuset med uthus ute på holmen revs. Kraftstationen tömdes på utrustning.
Address
Karmansbo
Författare
Åsa Berger
Projektnummer
2018:3095
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Skinnskatteberg
Socken
Hed
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Hed 5:1
Fastighet
Täckten 1:48
Lst Diarienummer
431-709-2016