2017:3099 Kulturlager i bronsåldersmiljö

Arkeologikonsult utförde i juni 2017 en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, inom fastigheten Gånsta 3:6, Enköpings kommun, med anledning av planerad byggnation inom området. På platsen är sedan tidigare en förhistorisk boplats, RAÄ Vårfrukyrka 588:1, registrerad som bevakningsobjekt i fornminnesregistret. Vid utredningen påträffades boplatslämningar av förhistorisk karaktär, vilka utgör fast fornlämning, i delar av det tidigare registrerade boplatsområdet.
Address
Gånsta, Enköping
Författare
Amanda Jönsson
Projektnummer
2017:3099
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Enköping
Socken
Vårfrukyrka
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Bronsålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Vårfrukyrka 588:1
Fastighet
Gånsta 3:6
Lst Diarienummer
431-2051-17