2017:3117 Schaktningsövervakning vid Stäksundet

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk schaktningsövervakning på båda sidorna om Stäksundet inom fastigheten Stäket 1:10 i Kungsängens kommun och Stäket 52:1 i Järfälla kommun. På sundets västra sida ligger Stäketholmen med ruinerna efter S:t Eriks borg (Kungsängen 73:1) och på östra sidan av Stäksundet ligger det som kallas för Stäketfläcken som uppstod på 1620-talet och var en stadsliknande tätortsbebyggelse (Järfälla 419:1). På Stäketholmen påträffdes ett meterstort stenblock och en del obränt trä, tegel och murbruk. Den terrass som finns förefaller vara relativt sentida. I ett schakt på Fiskarstugans tomt påträffdes tegel, obrända djurben, spikar och recenta föremål. Teglet är rester efter ett tegelbruk på platsen. På östra sidan (Stäketfläcken) framkom ett odlingslager och några bitar yngre rödgods. Schaktet visades sig till största del innehålla påförda massor för väg och järnvägsbygge.
Address
Stäket
Författare
Samuel Björklund
Projektnummer
2017:3117
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Järfälla, Kungsängen
Socken
Järfälla, Kungsängen
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Medeltid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Järfälla 419:1, Kungsängen 104:1, 118:1-2, 120:1-2
Fastighet
Stäket 52:1, Stäket 1:10
Lst Diarienummer
43111-28683-2017