fbpx

2017:3094 Likvagnsbod vid Klara kyrkogård

Med anledning av förestående schaktning för dränering i anslutning till del av Lillkyrkan inom fastigheten Orgelpipan 10 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktövervakning. Lillkyrkan är belägen i södra delen av Klara kyrkogård. Schaktet var ca 12 x 1 meter stort och 0,7–0,9 meter djupt. Västra
delen av schaktet grävdes genom befintliga rör-och brunnschakt och saknade indikation på kulturlager och anläggningar. I östra delen av schaktet framkom
en kraftig stensyll som var lagd dikt an emot nordöstra hörnet av befintlig byggnad. Grunden utgör norra långsidan av den byggnad som kan ses på 1846 års karta över Klara kyrka. Under 1800-talet användes byggnaden som likvagnsbod och under första halvan av 1900-talet som redskapsbod. I samband med rivningarna av Klara kvarteren på 1950–1970-talen rivs byggnaden. Byggnaden anläggs förmodligen under första halvan av 1700-talet då man uppför en länga med sammanbyggda gravkor utmed södra sidan av kyrkogården. I anslutning till stensyllen hittades en fajansskärva som dateras till 1700-talet. Flera av dessa gravkor står kvar idag och Lillkyrkan är benämningen på det gravkapell som uppfördes år 1889.
Address
Klara kyrka
Författare
Michael Bertheau
Projektnummer
3094
Län
  • Stockholms län
Landskap
Stockholm
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
103:1
Fastighet
Orgelpipan 10
Lst Diarienummer
43111-17773-2017