fbpx

2017:2992 Ett röjningsröseområde vid södra Stigamo

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Byarum 782, en fossil åker av typen röjningsröseområde. Förundersökningen föranleddes av Vaggeryds kommuns arbete med att projektera ett nytt industriområde intill E4:an vid Södra Stigamo. Röjningsröseområdet karterades och sökschaktades för att undersöka om boplatslämningar eller andra lämningar låg dolda i marken. Sammanlagt påträffades 221 röjningsrösen. Fyra av dessa var stensträngliknande och två var flacka stråk av röjningssten som framkom vid sökschaktningen. Inom och i direkt anslutning till röjningsröseområdet låg även 16 runda kolbottnar. Vid sökschaktningen påträffades även fem ensamliggande härdar. En stensättningsliknande lämning undersöktes och konstaterades vara ett röjningsröse. Detta och elva andra röjningsrösen undersöktes. De daterades till huvudsakligen medeltid och nyare tid, men en mindre andel dateringar hamnade i äldre järnålder. Härdarna fik liknande dateringar, två daterades till
äldre järnålder och tre till medeltid/nyare tid.
Address
Byarum
Författare
Samuel Björklund
Projektnummer
2017:2992
Län
  • Jönköpings län
Landskap
Småland
Kommun
Vaggeryd
Socken
Byarum
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Byarum 782
Fastighet
Stödstorp 2:1
Lst Diarienummer
431-989-2016