2018:3111 Djurövägen, etapp 2 New!

Med anledning av planerad byggnation av ny GC-väg längs med Djurövägen har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 i anslutning till Dagsberg 146:1 i Styrstad socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Under april och maj månad 2017 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 som resulterade i att fyra områden kom att bedömas som intressanta för vidare utredning, Objekt 20, 24 och 31. En senare tillkommen tilläggsyta kom att tas med i utredningen efter förfrågan från Trafikverket. Syftet med arkeologisk utförd etapp 2 var att genom dragning av sökschakt och avsökning med metalldetektering fastställa om fornlämningar fanns inom ovannämnda ytor. Två fornlämningar påträffades. Inom objekt 31 påträffades ett lager av förhistorisk karaktär innehållande skärvig sten, skalkorn samt en bit förhistorisk keramik. Inom samma objekt påträffades även en
stenkonstruktion som tolkas utgöra en möjlig gravkonstruktion. Övriga områden var tomma på anläggningar av förhistorisk och övrigt kulturhistorisk karaktär.
En koncentration med historiska fynd påträffades under den initiala avsökningen med metalldetektor inom tilläggsytan, vilket motiverade fortsatt utredning genom sökschaktning. Dock påträffades inga anläggningar inom området under matjorden.
Address
Djurövägen, Norrköping
Författare
Hampus Norrgren
Projektnummer
2018:3111
Län
Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Dagsberg
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-7612-17