Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Hem Pågående projekt Ströja (Norrköping)
Ströja
Ströja - människoskallarna uppmärksammas av Vetenskapsradion Historia Skriv ut
2012-10-10 09:06

Skalltak Fnr.101-61123
Här är ett av skalltaken som påträffades i Ströja. Det är daterat till 700-talet (AD 680-800)
Torsdagen den 11 oktober kommer ett reportage i SR P1, Vetenskapsradion Historia om fyndet av människoskallarna i Ströja. Programmet börjar klockan 13.20.

Det rekommenderar vi alla att lyssna på. Reportaget har producerats av Tobias Svanelid. Björn Hjulström och Kenneth Svensson från Arkeologikonsult medverkar, dessutom intervjuas professorn i religionshistoria Olof Sundqvist.

Här är en länk till Vetenskapsradion Historia

Programmet går även att lyssna på i efterhand.

Ni kan också läsa mer om fyndet i en artikel av Björn Hjulström i Populär Arkeologi nummer 3/2012 som nyss utkommit. Dessutom finns vår tidigare information här på hemsidan.

 
Ströja - nya unika fynd. Fyra människor avrättade eller offrade under vikingatid! Skriv ut
2012-07-18 08:37

I tidigare texter om Ströja och den stora hallbyggnaden har vi skrivit om ett skärvstenslager och en stor stenlagd yta som ligger strax norr om hallbyggnaden. För ett tag sedan gjorde vi spännande fynd som vi behövt avvakta med att nämna eftersom vi inte visste hur de skulle dateras.

 

Skalltak
Här syns ett av skalltaken som hittades i en anläggning vid skärvstenslagret.

Nu har vi fått 14C-dateringar och kan berätta att vi har hittat skalltak från fyra människor, samtliga obrända och med dateringar till sen vendeltid och vikingatid.

Läs mer...
 
Ströja - en aristokratisk miljö! Skriv ut
2012-07-11 08:24

Nu händer det mycket på flera olika platser på undersökningen. Vi är nästan helt klara med undersökningen av de gårdslämningar som dateras till 1600 – 1800-tal. Bredvid det syllbyggda huset som visades i förra artikeln har vi bland annat undersökt en fin källare med med kallmurad vägg.

Nära de sentida husen har vi börjat ana hus av samma karaktär som de som undersöktes förra året. Det vill säga enskeppiga och tvåskeppiga hus med en trolig datering till tiden runt 1000 e.Kr.

Men det mest uppseendeväckande som hänt sen den senaste artikeln hittade vi längre söderut utanför den historiska bytomten. Här har vi nämligen tagit fram hela det hus med stora stolphål som nämndes i förra inlägget. Redan från början visste vi att det var ett speciellt hus men vi har ändå blivit överraskade flera gånger om när vi började inse hur huset var uppbyggt och hur speciellt det har varit.

 

Hallen
Vy över det 40 meter långa huset. Större stolphål och stenkonstruktionen är markerad med vita linjer.

Det visade sig att huset var hela 40 meter långt och cirka 8 meter brett! Men det är mer än storleken som gör att huset avviker från det normala. Arbetet tar lite längre tid än vanligt på grund av det omfattande fyndmaterialet men vi räknar med att vara färdiga med undersökningen av huset om två veckor.

Läs mer...
 
Ströja - andra säsongen pågår Skriv ut
2012-06-28 09:03

Vår undersökning vid Ströja utanför Norrköping är nu inne på sin andra säsong och har hållit på sen mitten av maj. I år har vi hittills schaktat fram cirka 22 000 kvadratmeter vilket motsvarar 3 hela fotbollsplaner. Tillsammans med förra årets undersökning på 26 000 kvadratmeter är det den största sammanhängande arkeologiska undersökningen i Norrköpingsområdet sedan 1990-talet. Ett stort antal anläggningar har framkommit och bland de strukturer som redan nu kan urskiljas finns en hel del spännande konstruktioner.

Arbetsbild
Här pågår undersökning av en husgrund från historisk tid. Fynden tyder i dagläget på en datering till 1600-tal. I närheten har medeltida keramik hittats tidigare. Kanske finns det alltså en kontinuitet i husets användning som sträcker sig över en lång tidsperiod?

 

I undersökningsområdets nordvästra del finns bebyggelselämningar från historisk tid i form av syllstensrader, ett lergolv och en källare. Fynden av bl.a. kritpipor, rödgods och slagg pekar på att det handlar om en bebyggelse från 1600-1700-talet. Bland fynden finns också en vackert ornerad doppsko till ett paraply och en sländtrissa i form av en genomborrad mallrik. Till samma fas hör sannolikt även en stensatt yta längre söderut. I det historiska kartmaterialet ligger en stor ekonomibyggnad på platsen och ytan har troligen utgjort en gårdsplan till denna. Över hela området löper också en äldre väg som bitvis kan följas.

Läs mer...
 
Första etappen avslutad i Ströja Skriv ut
2012-01-05 08:54

Första etappen avslutad i Ströja

Arkeologikonsults undersökning vid Ströja på Malmölandet norr om Norrköping har avslutats för i år. Vi hann med att undersöka ungefär halva ytan och nästa etapp av projektet kommer vi att påbörja våren 2012. Nu vidtar kontorsarbete under vintern då vi bland annat ska digitalisera kontextblanketer, välja ut analysprover och ta hand om fyndmaterialet. Det övriga rapportarbetet får vänta till nästa vinter när hela ytan har undersökts. 

Resultaten från de första månaderna av fältarbetet finns redovisade i tidigare artiklar på vår hemsida. De två sista månaderna hade vi möjlighet att undersöka hela 10 stycken hus som låg på en lång rad. Totalt rörde det sig om byggnader utmed en sammanhängande sträcka på över 80 meter! Husen var dock inte samtida.

I kartan nedan visas husens placering i förhållande till den äldsta kartan över byn från 1600-talet. I figuren markeras utbredningen för de tre gårdstomterna med respektive huvudbyggnad samt åkermarken enligt 1600-talskartan. Gårdstomterna har samma utbredning även på de yngre kartorna fram till dess att byn överges. I kartan visas både årets undersökningsområde och nästa års undersökningsområde samt de byggnader som undersöktes 2011.

 hemsida_bytomt_hemsidaformat

I kartan  visas gårdstomterna med huvudbyggnader enligt 1600-tals kartan. 2011 års underökningsområde var inom de röda linjerna och har berört den största gårdstomtens centrala och östra delar. År 2012 kommer vi att undersöka området inom den blå markeringen vilket bland annat innefattar två mindre gårdstomter och resterande del av den stora gårdstomten.

 

Husen i olika röda nyanser kan alla utifrån typologin dateras till perioden sen vendeltid fram till tidig medeltid (ca 600 – 1200 e.Kr). I den undersökta delen av gårdstomten fanns även lämningar från efterreformatorisk tid. De mest påtagliga 1600 – 1800-talslämningarna har markerats med grönt i kartan och består av en stensatt källare och ett område där det stått en ekonomibyggnad.

 

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 2