logga transparent 350px

Snöstorp - om att sätta ihop en kruka från bronsåldern

Vid undersökningarna av boplatsen Snöstorp 116 i Halmstad gjordes ett praktfynd av en kruka från yngre bronsålder. Det är sällan hela krukor påträffas vid arkeologiska boplatsundersökningar och denna gång var inget undantag, men det visade sig att även om krukan var i bitar så fanns nästan alla bitar kvar. Under rapportarbetet blev frestelsen alltför stor för att vi skulle kunna motstå att försöka sätta ihop bitarna till den kruka de en gång utgjort. Pusslet gick efter initiala framgångar mycket långsamt vilket gjorde att det var nära att vi gav upp. Tursamt nog blev det plötsligt uppenbart vilka bitar som skulle sitta på vilken plats och krukan kunde därefter snabbt sättas ihop. Som vanligt med pussel visade det sig i slutändan att en bit saknades och att det fanns fem bitar kvar som måste komma från någon annan kruka.

Läs mer

Email

Spektakulära fynd från Snöstorps IP

Nu är undersökningen vid Snöstorps IP i Halmstad färdig. Resultaten har varit över våra förväntningar och vi inleder nu arbetet med att analysera och tolka det vi har hittat inför rapportarbetet.

Det äldsta spåren vi har hittat utgörs av avfall efter redskapstillverkning i flinta från tidigmesolitikum dvs jägarstenåldern. En hullingpilspets i flinta påträffades även i anslutning till tillverkningsavfallet. Spetsen som troligen tillverkades troligen för att ingå i ett jaktredskap glömdes eller lämnades dock kvar på platsen. Det höglänta läget på åsen gör att Snöstorp kan ha utgjort en utmärkt plats för en säsongsboplats.

Läs mer

Email

Visning av undersökningen vid Snöstorps IP

Nu har vi tagit bort minst 15 000 kubikmeter sand och jord från den tidigare idrottsplatsen och kan se hur landskapet såg ut innan man började omforma det till fotbollsplan. Mitt i området finns en svag förhöjning och på denna har vi hittat lämningar efter flera hus. I sanden ser vi tydliga rader av stolphål, mörka fläckar som är rester av de stolpar som hållit upp husens tak och väggar.

Genom att undersöka stolphålen kommer vi att kunna avgöra hur många hus det rör sig om och hur de förhåller sig till varandra. I stolphålen kan det finnas nedfallet skräp som t.ex sädeskorn eller keramikskärvor, dessutom lade man ibland ned föremål i stolphålen när huset byggdes, kanske för att få lycka och framgång. Sådana fynd ger oss bra ledtrådar till att förstå husens funktion och ålder.
Runt förhöjningen med husen finns en stor mängd härdar i form av runda sotiga fläckar med sönderbrända stenar och kol.

Läs mer

Email

Snöstorp IP

Nu börjar undersökningen på Snöstorps IP
Nu har vi dragit igång med schaktningen inför slutundersökningen av boplatslämningarna som finns under fotbollsplanerna vid Snöstorps IP i Halmstad. Den egentliga grävningen börjar först i början av augusti och under tiden fram till dess kommer först stora mängder utfyllnadsmassor att schaktas bort.

Utfyllnadsmassorna som består av sand påfördes när fotbollsplanerna anlades på platsen under mitten av 1900-talet och täcker den äldre marknivån. Därefter kommer undersökningsområdet att fotograferas med hjälp av drönare för att skapa en 3D-modell över terrängen. Den arkeologiska schaktningen kommer därefter att fortsätta för att frilägga boplatslämningarna. 

Läs mer

Email

Login