logga transparent 350px

Ny rapport om gravar från vendel- och vikingatid

I sen vendeltid och tidig vikingatid (sent 700-tal och 800-tal e.Kr.) använde en grupp människor en liten höjd strax utanför dagens Mariefred för begravningar. Kontinuerligt under 80-100 år anlades grav efter grav, och till slut fanns här ett litet gravfält med sammanlagt fjorton brandgravar. Under sensommaren 2016 hade vi på Arkeologikonsult nöjet att få undersöka gravarna.

Läs mer

Email

Kärnbogravfältet slutundersökt!

Nu har vi avslutat slutundersökningen av järnåldersgravfältet i Kärnbo och det börjar bli dags för ett arkeologiskt bokslut av fältarbetet. Nu tänkte vi ta tillfället i akt att berätta lite av vad som framkommit i dessa gravar, som tycks ha lämnats i hög grad i fred, undantaget den ganska kraftiga växtligheten som funnits här i form av träd och buskar.

 

Läs mer

Email

Avbaningen är avklarad - nu börjar undersökningen på allvar!

Efter två intensiva veckor av schaktning och rensning är gravfältet Kärnbo191:1-3 nu framme och samtliga gravar är synliga ovan jord. Under förundersökningen av gravfältet identifierades 12 gravar, denna siffra har nu ökat till 17 tydliga gravar varav två undersöktes vid förundersökningen.

Gravarna är placerade på en nordsydlig åsrygg där gravarna sträcker sig nedåt sluttningen mot norr och är placerade som på en linje. Vad som är spännande är att gravfältet tycks ha förblivit orört av sentida aktiviteter, förhållandesvis lite modernt "skräp" har påträffats under schaktningen. Gravarna ser intakta och orörda ut vilket bådar gott för nästa vecka då vi börjar undersöka gravarna ordentligt.

Läs mer

Email

Yngre järnåldersgravfält vid Kärnbo undersöks!

Under augusti-september undersöker Arkeologikonsult ett gravfält i Kärnbo socken (RAÄ Kärnbo 191:1-3), ca 2,5 km väster om Mariefred. Anledningen till undersökningen är att Strängnäs kommun planerar att bygga bostäder i området. Planområdet kallas Södra Årby och ligger i nära anslutning till Läggesta station. Arkeologikonsult påbörjar undersökningen 22/8.
Gravfältet ligger på en kuperad åkerholme invid angränsande åkermark i ett område rikt på fornlämningar. Gravfältet består av 12 synliga gravar varav två undersöktes av SAU sensommaren 2015. Fynd och 14C-dateringar visade att gravarna anlagts under vendel- och vikingatid, d.v.s. mellan 550-1100 AD.

Läs mer

Email

Login