logga transparent 350px


Lodfoto över schaktet i den norra muren. Schaktet kommer att gå fram till den yttre vallen.

Forskningsundersökning i Runsa fornborg

Nu har årets undersökningar vid Runsa borg startat. Även i år är Arkeologikonsult med som samarbetspartner i projektet. I år koncentrerar vi oss på två schakt. Det ena schaktet placeras i själva muren i den norra delen av fornborgen. Det andra schaktet placeras på den stora plana ytan innanför muren i norr. Schaktens placering visas i kartan. De tidigare undersökningarna har främst varit lokaliserade till fornborgens södra delar där Michael Olausson tidigare undersökt de två husterrasserna I och II samt den hargliknande terrasseringen III.

 

kartaÅrets undersökningar görs i den norra delen. De tidigare undersökningarna har varit lokaliserade till terrasserna I, II och III. Det gamla murschaktet låg precis väster om ingången markerat med ett B.

Det är inte ofta som själva murarna till fornborgarna undersöks. Det finns förståeliga skäl till det. Det är ett stort och tungt arbete och rent arkeologiskt kan man frukta att det inte ger så mycket resultat. Förhoppningen med årets undersökning är framförallt att vi ska kunna få bättre dateringar på borgens anläggande vilken är något som fortfarande är lite oklart. Samtidigt kan vi även få svar på hur muren var uppbyggd. En av väldigt få undersökningar av en fornborgsvall som har gjorts skedde just i Runsa år 1902. Vid den undersökningen fick man fram en fin kallmurad borgvall. Det schaktet gjordes vid den södra ingången. I den norra delen där vi gräver i år verkar vallen vara ännu kraftigare och den består av dubbla murar.

Muren 1902Foto från schaktet år 1902.

Vårt andra schakt är placerad på den stora plana ytan i norr. Från tidigare provgropar vet vi att det finns kulturlager här och schaktet placerades där en prospektering visat att det sker något som avviker på platsen. Hela ytan är väldigt spännande eftersom det är ovanligt med så stora plana ytor inom fornborgar. I dagsläget vet vi väldigt lite om vad man  har gjort här. Vårt schakt är inte särskilt stort men vi hoppas att det ska ge en ingång till att diskutera även denna del av fornborgen.

Framtagning av murenMuren torvas av.

Undersökningen har bara börjat och den första framrensningen är klar. Grävningen kommer att pågå till mitten av juli och vi ser fram emot en spännande forskningsgrävning på Runsa!

Läs mer om projektet på www.runsaborg.se eller på Runsas facebooksida.

E-post

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login